Sản phẩm > Máy và thiết bị khác > Máy dao xén giấy

Hệ thống cắt giấy Schneider – Senator

01-02-S-Line-137-H-BTS-1.png

Có thể kết hợp máy dao với các thiết bị ngoại vi để tạo thành một hệ thống cắt hoàn chỉnh.
Các sơ đồ bố trí dưới đây chỉ là một số giải pháp ví dụ cụ thể trong đa dạng các giải pháp kết hợp mà máy dao & các thiết bị phụ trợ của Scheneider-Senator & Busch có thể cung cấp để đáp ứng các yêu cầu khách hàng.


Xem thêm thông tin về các thiết bị phụ trợ tại đây: http://schneider-senator.com/S_productsPeripherals.html


Cutting system E-Line 78
Example for a cutting system with E-Line 78 
incl. pile hoist, waste removal and single-station bander 


System description
 • BUSCH pile hoist HL 85
 • BUSCH waste conveyor SF 110 PT
 • Schneider Senator guillotine E-Line 78 with side tables left and right
 • BUSCH table banding machine TB 26 with large reel stand GRS
The layout shows just one of various solutions.
Systeme-E-Line-78.png


Cutting system E-Line 92
Example of a cutting system with E-Line 92
incl. preparation of cutting reams by pile hoist and jogger, waste removal and bander for rows of product piles


System description
 • BUSCH pile hoist HL 85
 • BUSCH jogger BRA 87
 • BUSCH waste conveyor SF 110 P
 • Schneider Senator guillotine E-Line 92 with side tables left and right
 • BUSCH feed bander ZFB 32/75 L with roller conveyor
The layout shows just one of various solutions.
Systeme-E-Line-92.png
 

Cutting system S-Line 115H
Example of a cutting system with S-Line 115H
incl. preparation of cutting reams by pile hoist and jogger, waste removal and pre-piling equipment


System description
 • BUSCH pile hoist HL 110
 • BUSCH jogger BRA 115
 • Schneider Senator guillotine
  S-Line 115H with side tables left and right
 • BUSCH waste conveyor SF 145/50 P
 • BUSCH pile hoist 110 E with pre-piling device
The layout shows just one of various solutions.
System-115-HL110-BRA115-SF-P-HLE110-oR.png


Cutting system S-Line 115H with TrimmMaster
Example of a cutting-banding system with S-Line 115H
incl. TrimmMaster/automatic waste removal, preparation of cutting reams by pile hoist and jogger, multiple bander     


System description
 • BUSCH pile hoist HL 110
 • BUSCH jogger BRA 115
 • Sheet counter scale
 • Schneider Senator guillotine S-Line 115H with TrimmMaster/ automatic waste removal and side tables left and right
 • BUSCH waste conveyor system HF00/25-190 with SF 110/50 ASE
 • BUSCH multiple bander MB 74L
The layout shows just one of various solutions.
systeme-115TM-HL110-BRA115-SF-HF-MB74L-oR.png
 

Cutting system S-Line 137H with Roboload
Example of a cutting system with S-Line 137H and Roboload


System description
 • Roboload /robot technology for fully automatic loading of joggers incl.
  safety light barriers
 • BUSCH jogger BRA 115
 • Sheet transport system BTS for automatic loading of cutting reams from the jogger on to the guillotine’s rear table
 • Buffer station
 • Schneider Senator guillotine  S-Line 137H with side tables left and right and ASL/retractable side gauge
 • BUSCH waste conveyor SF 145/50 P
 • Restacker SR 0559
 • Safety light barrier
The layout shows just one of various solutions.
137-HL125-BRA115-BTS-B104L-oR.png
 

Cutting system S-Line 137H with TrimmMaster and loading of material onto the guillotine’s rear table
Example of a cutting-banding system – e.g. for the label production with S-Line 137H
incl. TrimmMaster/automatic waste removal, preparation of cutting reams by pile hoist and jogger, loading of guillotine’s rear table by sheet transport system BTS, multiple bander


System description

 • Sheet counter scale
 • BUSCH pile hoist HL 125
 • BUSCH jogger BRA 115
 • Sheet transport system BTS for automatic loading of cutting reams from the jogger on to the guillotine’s rear table
 • Buffers
 • Schneider Senator guillotine S-Line 137H with TrimmMaster/automatic waste removal, ASL/retractable side gauge, side tables left and right
 • BUSCH waste conveyor system HF00/25-220 with SF 145/50 ASE
 • BUSCH multiple bander MB 104 L
The layout shows just one of various solutions.
137-Roboload-SR0559-oR.png
 

Cutting system S-Line 155H with transfer table and restacker
Example of a cutting system with S-Line 155H with transfer table, restacker and preparation of cutting reams by pile hoist and jogger


System description

 • BUSCH pile hoist HL 155
 • BUSCH joggerr BRA 150
 • Schneider Senator guillotine S-Line 155H with side tables 
  and moveable transfer tables left and right
 • Restacker SR 2553 with safety light barriers
The layout shows just one of various solutions.
155-HL155-BRA150-LTR-SR2553-oR.png
 

Cutting system S-Line 155H for the 7B format with destacker, transfer table and restacker
Example of a cutting system with S-Line 155H for the 7B format with destacker, transfer table and restacker


System description
 • Destacker SE 3043 
 • Schneider Senator guillotine S-Line 155H for the 7B format 
  with side table at right
 • BUSCH waste conveyer SF 145/50 P
 • Moveable transfer table
 • Restacker SR 3053 with safety light barrier
The layout shows just one of various solutions.
155-SE3043-SR3053-oR.png
 

Sản phẩm liên quan